Villkor, riktlinjer och övrig kundinformation

Här hittar du våra allmänna villkor och riktlinjer för tryckoriginal, vår uppförandekod för leverantörer och vår egen arbetsmiljöpolicy.
Ring oss på +46 8-506 250 00, eller skicka ett mail till info@avisera.se, om du behöver mer information.
Allmänna villkor

Allmänna villkor

Följande villkor gäller för köp av tryckta produkter hos Avisera AB. Nedan kallat ”Avisera”. Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant innan beställning. Vid beställning av våra tryckta produkter accepterar du dessa villkor samt bilagor som refereras till här. Avisera förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i verksamhetens villkor och policys.

Leveranstid

Leveranstiden varierar efter varans ursprung samt tillverkningsmetod. Se orderbekräftelse för mer information. Leveranstider som uppges för tryckta produkter är preliminära och beräknas efter godkänt korrektur eller PPS. Avisera ansvarar inte för leveransförseningar som beror på omständigheter utanför vår kontroll.

Original och korrektur

Se våra Riktlinjer för original för mer information gällande framtagning av original och korrektur.

Priser

Expeditionsavgift 65 kr
Originalbearbetning 1200 kr/tim
Korrekturändring 600 kr/ändring
Sättnings-/uppstartskostnad 1175 kr/order
Expresskostnad 950 kr/order

Returer

Tryckta produkter kan inte returneras.

Reklamationer

Reklamationsärenden ska aviseras inom en månad från leverans, samt godkännas av Avisera. Reklamerat gods får inte användas. Prover och bilder ska alltid sändas till Avisera vid en reklamation. Avisera tillämpar Köplagen i sin hantering av reklamationer. Vid reklamation kontakta din kontaktperson eller Kundsupport på; +46 8-506 250 00.

Marknadsföring

Om inget annat avtalats kan Avisera exponera produkter i olika marknadsföringssammanhang såsom Aviseras nyhetsbrev, webbplatser, annonsering, i showrooms och på mässor. Avisera tar inget ansvar för bildmaterial som är utanför Aviseras kontroll eller eventuell skada som exponering medfört. Om köparen ej önskar exponera sina produkter i dessa sammanhang ska detta meddelas skriftligen till vår marknadsavdelning, mejladressen är: marknad@avisera.se

Avbeställning

Avbeställning kan inte ske efter godkänt korrektur eller PPS. Vid avbeställning innan godkänt korrektur eller PPS debiteras kostnad för layout- och originalbearbetning, korrektur samt framtagning av eventuellt PPS. Varmt välkommen att kontakta Avisera AB vid frågor eller synpunkter på: info@avisera.se eller på telefonnummer: +46 8-506 250 00.

Leveransvillkor

Fritt vårt lager Åsbro. Kostnad för frakt från lagret tillkommer för varje sändning. Vid särskilda önskemål gällande leveranser kan ytterligare avgifter tillkomma. Eventuella merkostnader som uppstår till följd av felaktig transportinstruktion debiteras köparen.

Force majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över, och som förhindrar Avisera att fullgöra leverans av beställda varor, befriar härmed Avisera från sådan förpliktelse. Köparen skall i dessa fall underrättas om denna omständighet, som kan tillämpas av denna klausul.

Priser och avgifter

Våra produktpriser är exklusive moms och bearbetning, samt övriga kostnader för uppsättning av produktion. Se din orderbekräftelse alternativt kontakta oss för mer information gällande priser.

Avisera förbehåller sig rätten till prisjusteringar som beror på omständigheter utanför vår kontroll utan föregående varsel, såsom vid förändring av valutakurser, råvarupriser, politiska beslut etc.

Avvikelser på produkter

•   Vid produkter tillverkade i papper kan storleken på den färdiga produkten variera mellan +/- 5 mm.

•   Vid produkter tillverkade i plast kan storleken på den färdiga produkten variera mellan +/- 8 mm (packtejp +/- 2 mm).

•   Vid produkter med handtag och utstansningar kan placeringen variera med +/- 12 mm.

•   Vid handtillverkade produkter som är unika kan differens förekomma, storleken på den färdiga produkten variera mellan +/- 5%.

•   Vid produkter tillverkade i plast kan tjockleken på materialet variera mellan +/- 8%.

•   Vid produkter tillverkade i papper kan gramvikten/m2 variera mellan +/- 5%.

•   Storlek på tryck samt tryckets placering på den färdiga produkten kan avvika +/- 5 % från godkänt korrektur och PPS.

•   Pantone- och CMYK-färger är endast referensvärden vid framställning av tryckfärger.

•   Nyansskillnader på tryckfärger kan uppstå vid olika trycktillfällen, även inom samma produktion kan nyansskillnader förekomma.

•   Nyansskillnader på produktens material kan uppstå vid olika orders, även inom samma produktion kan nyansskillnader förekomma.

•   Garantier för färgåtergivning eller färgmatchning mellan produkter tillverkade i olika material, eller vid olika produktionstillfällen, kan inte lämnas. Avisera strävar alltid efter att uppnå bästa möjliga resultat.

•   Vid tryckytor på 100 % kan otryckta delar på 1-5 mm uppkomma på sidorna.

•   På grund av trycktekniska skäl kan små element behöva tilläggas vid tryckintag. Dessa återges inte på korrektur.

•   Risk för avfärgning finns vid användning och slitage av tryckta material under vissa förhållanden. Detta gäller alla material som inte är laminerade eller infärgade. Avisera lämnar inga garantier eller ersättningar gällande detta.

Riktlinjer för original

Tryckinformation

•   Samtliga delar i tryckunderlaget ska vara vektoriserade.

•   All text ska bestå av textkonturer.

•   Vi arbetar i Mac-miljö.

•   Alla bilder, logotyper och illustrationer ska vara inbäddade i filen.

•   Om färgmatchning önskas vid 4-färgstryck i CMYK ska du bifoga färglikare (tidigare trycksak) i 2 ex.

•   Mallar för layout kan erhållas från vår designavdelning.

Filformat

EPS, PDF eller AI.

Filöverföring

•   E-post: design@avisera.se (max 15 MB/mail)

Färger

•   Pantonefärger eller CMYK-värden ska alltid anges.

•   Om färgmatchning önskas vid 4-färgstryck i CMYK ska du bifoga färglikare (tidigare trycksak) i 2 ex.

•   Pantonefärger är endast ett referensvärde vid framställning av tryckfärger. Färger på tryckresultat kan variera beroende på vilket material det är tryckt på.

•   Vid tryckytor på 100 % kan otryckta delar på 1-5 mm uppkomma på sidorna. Utfallande tryck runt handtag på plastkassar avrådes då risk för avfärgning finns.

Bilder

•   Alla bilder för tryck ska vara högupplösta, minst 300 dpi och i skala 1:1 eller större.

•   Filformat: JPEG, EPS eller TIFF. Använd CMYK som färgläge.

•   Utfall på minst 3-20 mm beroende på produkt.

Kontroll av korrektur

Avisera skickar alltid ett korrektur för kontroll av:

•   Format och modell

•   Placering och storlek på tryck

•   Stavning av text

•   Tryckfärger

Avisera AB tar ej ansvar för eventuella fel som ej korrigerats av kund på korrektur.

Sättning

En avgift för sättning tillkommer vid varje tryckorder och repeatorder. Sättning är en kostnad för uppstart av produktion, där sättning av tryckfärdigt material, text i medskickat typsnitt, samt en ändring av korrektur ingår. Därefter debiteras 600 kr per ändring av korrektur.

Originalbearbetning

Om inskickat material avviker från Avisera AB:s riktlinjer för original så debiteras kunden en kostnad för originalbearbetning.
Vår designavdelning har även möjlighet att bistå med layout- och originalframställning mot debitering.

Kliché

Vid de flesta tryckorder måste en kliché tillverkas. Kostnaden för denna beräknas efter antal färger i trycket, samt tryckytan. Köparen debiteras en del av klichékostnad. Klichéer ägs av Avisera och utlämnas ej. Vid ombeställning kan klichén återanvändas om trycket är oförändrat. Vi lagerhåller klichéer upp till 2 år utan kostnad om inget annat avtalats. Fråga oss gärna om du vill veta mer om klichéer. 

Chromalin

Chromalin är en bättre färgutskrift som visar hur ett tryck kan se ut. Färgerna återspeglar inte färdigtryckt produkt.

PPS

Vid specialproduktion av vissa produkter kan ett PPS (pre production sample) tas fram för kunds godkännande. Avsäger sig kunden rätten att se ett PPS före produktion av beställd produkt så avsäger sig kunden rätten att reklamera produkten p.g.a. fysiska attribut som hade kunnat åtgärdas efter granskning av PPS, som exempelvis produktens storlek, tryck, färg och materialets kvalitet.

Expressorder

Expresskostnad tillkommer när kund väljer leverans av produkter före ordinarie leveranstid.

Priser

Expeditionsavgift 65 kr
Originalbearbetning 1200 kr/tim
Korrekturändring 600 kr/ändring
Sättnings-/uppstartskostnad 1175 kr/order
Expresskostnad 950 kr/order
Code of conduct

INLEDNING

Denna uppförandekod har upprättats av och antagits av Avisera AB, nedan kallat Avisera. Avisera är ett svenskregistrerat aktiebolag med organisationsnummer 556441-9538. Denna uppförandekod gäller samtliga leverantörer, dess underleverantörer och alla andra affärspartners till Avisera, nedan kallade leverantör eller leverantörer. Den svenska och engelska versionen av denna uppförandekod äger samma giltighet.

 

Aviseras affärsidé är att marknadsföra varumärken med hjälp av bärkassar, påsar,packtejp och profilprodukter. Avisera ger dig gröna lösningar och vår målsättning är att leverera produkter av hög kvalitet med minimal miljöpåverkan – i alla led. Aviseras produkter ska i möjligaste mån tillverkas på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Avisera vill att arbetsförhållandena för anställda hos leverantörer ska vara goda och att ingen förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter eller lider skada på något vis. Avisera accepterar heller inte att barnarbetare nyttjas av leverantörer.

 

För att klargöra Aviseras ståndpunkter har vi upprättat denna uppförandekod. Uppförandekoden definierar kraven vi ställer på leverantörer. Aviseras leverantörer är skyldiga att informera berörda om uppförandekoden och se till att den följs. Avisera förväntar sig leverantörens aktiva deltagande i uppfyllande av kraven i denna uppförandekod och i åtaganden mot Avisera, Aviseras kunder, Aviseras medarbetare och medmänniskor.

1. RÄTTSLIGA KRAV

Leverantören ska i alla avseenden följa tillämplig lagstiftning i respektive verksamhetsland. Alla lagar och lagstiftningar, inklusive de som härrör arbete, hälsa, säkerhet och miljö, måste följas.

 

Varor och tjänster som levereras till Avsiera ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:
• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
• ILO:s (Internationella Arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet) åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
• FN:s barnkonvention, artikel 32
• det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
• den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
• den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
• FN:s deklaration mot korruption

 

Om denna uppförandekod i något avseende strider mot den rådande lagstiftningen i landet har lagen företräde. I de fall lagen har företräde ska leverantören underrätta Avisera härom.

2. MILJÖ

Miljöfrågor ligger Avisera varmt om hjärtat och vi arbetar dagligen med att minimera påverkan på miljön. Avisera förväntar sig att leverantörer har samma ambitioner som vad vi har. Leverantören ska ständigt förebygga förorening och vidta åtgärder för att minimera negativ påverkan på miljön. Leverantörer ska vid anmodan kunna visa upp giltiga certifikat för miljöarbetet enligt internationellt erkända standarder.

 

Leverantörer till Avisera ska följa miljölagar och miljöbestämmelse som tillämpas i respektive verksamhetsland. Leverantörer ska källsortera avfall och verkar för återvinning av material och energi i möjligaste mån. Leverantörens farliga avfall ska omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Leverantör ska vidare hantera och förvara kemiska produkter på ett miljömässigt godtagbart sätt.

3. BARNARBETE ÄR INTE ACCEPTABELT

Avisera accepterar inte barnarbete. Enligt definitionen i FN:s barnkonvention är alla människor upp till 18 års ålder barn och barn äger rätt att skyddas från att utnyttjas för ekonomisk vinning och utförande av arbetsuppgifter som; är farliga, försämras barnets utbildningsmöjligheter, skadar barnets hälsa eller hämmar barnets fysiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala utveckling.

4. ARBETARNAS RÄTTIGHETER

Avisera godtar inte tvångs- eller straffarbete i någon form. Avisera accepterar inte kroppslig bestraffning eller någon annan form av mentalt, verbalt eller fysiskt våld eller hot om våld. Vi accepterar inte heller sexuella trakasserier under några omständigheter. Alla arbetare ska bemötas med respekt och värdighet och inte under några omständigheter kränkas.

 

Diskriminering

Inga arbetare får kränkas på grund av; kön, ras, hudfärg, ålder, graviditet, sexuell läggning, trosuppfattning, politiska åsikter, nationalitet, etnisk tillhörighet, sjukdom eller funktionshinder.
Alla arbetare har rätt att organisera sig och ansluta sig fackligt samt att förhandla kollektivt. Avisera accepterar inte att arbetare som organiserar sig straffas eller disciplineras av arbetsgivaren.

 

Löner

Arbetarnas löner ska vara rimliga i förhållande till utfört arbete och leverantören ska betala ut lagstadgade minimilöner. Lönen ska betalas ut punktligt och regelbundet. Verksamhetslandets arbetstidslagar ska följas och omfattningen av övertidsarbete får inte överstiga det antal timmar som anges i verksamhetslandets lag. Övertidsarbete får beordras inom ramen för vad verksamhetslandets lag tillåter. Lagstadgad ersättning för övertidsarbete ska betalas ut till arbetaren.

Arbetarna ska erhålla lagstadgad betald ledighet med korrekt ersättning för exempelvis semester och föräldraledighet.
Om leverantör tillhandahåller bostad till arbetare ska arbetaren ha fritt tillträde till bostaden och bostaden ska vara betryggande ur säkerhets-, hygien- och hälsosynpunkt.

5. ARBETARNAS SÄKERHET OCH HÄLSA

Arbetsplatsen ska vara ren och hygienisk. Arbetsmiljön ska vara fri från föroreningar. Övriga fysiska betingelser så som temperatur, luftväxling, ljud- och ljusförhållande ska ge förutsättningar för arbetarna att bibehålla god hälsa under arbetstiden. Arbetarna ska ha tillgång till erforderlig skyddsutrustning. Första förbandslådor ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen. Leverantören ska aktivt förhindra att arbetarna skadas eller förolyckas genom olyckor i arbetet.

Arbetarna ska ha tillgång till rena toaletter, rent vatten samt möjlighet att förvara mat på ett sanitärt godtagbart sätt. Samtliga dessa förhållanden och förutsättningar ska erbjudas utan restriktioner mot arbetarna.
De mänskliga rättigheterna ska respekteras på arbetsplatsen samt i arbetarnas bostäder. Alla aktiviteter som bryter mot de mänskliga rättigheterna är förbjudna.

 

Anställningstrygghet

Leverantören ska sträva efter att anställa personalen i längre perioder. Personalen har rätt till skriftliga, förhandlade arbetsavtal. Arbetsgivaren ska ha som minst samma uppsägningstid gentemot arbetstagaren, som arbetstagaren har mot arbetsgivaren.

 

Kvinnlig personal ska ha rätt att gå på föräldraledighet, baserad på rådande lagstiftning i landet leverantören verkar i. Arbetstagare som går på föräldraledighet har rätt att återgå till arbetsplatsen med samma villkor som innan föräldraledigheten. Arbetstagaren ska inte utsättas för någon diskriminering eller nedsatt lön kopplad till sitt föräldraskap.

 

Försäkring

Leverantören ska säkerställa att arbetstagaren är täckt av relevanta statliga eller privata försäkringar, som täcker invaliditet, olyckor eller pension. Arbetstagare som skadas på arbetsplatsen eller som resultat av oaktsamhet eller åsidosättande av säkerheten – måste kompenseras för arbetstagarens intäktsförlust. I de fall då olyckan är dödlig, ska kompensationen utbetalas till familjen.

 

Ull, fjädrar, läder och andra djurprodukter
Alla underleverantörer till företag som godkänner denna uppförandekod måste anta nationell och internationell lagstiftning gällande djurskydd, likaså ansluta sig till De fem friheterna för djurvälfärd (The five freedoms for animal welfare), framtagna av EU Farm Animal Welfare Council/World Organization by Animal Health.
Dessa är:
1. Frihet från hunger och törst genom tillgång till färskt vatten och en diet som upprätthåller fullständig hälsa och kraft.
2. Frihet från obehag genom att ordna med en lämplig miljö som inkluderar skydd och en komfortabel viloplats.
3. Frihet från smärta, skada och sjukdom genom förhindrande av detta eller snabb diagnos och behandling.
4. Frihet att utföra naturligt beteende genom att tillgodose djurets behov av, tillräckligt utrymme, rätt resurser och sällskap av djurets eget slag.
5. Frihet från rädsla och oro genom att säkra förutsättningar och behandlingar som undviker mentalt lidande.

6. INSPEKTIONER OCH EFTERLEVNAD

Avisera förväntar sig att leverantörer respekterar denna uppförandekod och att leverantören gör sitt yttersta för att efterleva dessa krav. Avisera förväntar sig att leverantörer visar öppenhet i frågor som rör uppförandekoden och att leverantören inte vilseleder oss på något sätt.

 

Avisera tror på en tät dialog och nära samarbete med leverantörer för att finna godtagbara och effektiva lösningar i alla enskilda fall. Aviseras verkar för att samarbetet med leverantören ska leda till hållbara och miljöenliga lösningar till gagn för Avisera, Aviseras kunder, Aviseras leverantörer och våra medmänniskor.
Avisera förväntar sig att leverantören fortlöpande håller oss underrättad om tillverkningsmetoderna för tillverkade produkter. Avisera utför årligen leverantörsbedömningar.

 

Avisera förutsätter att leverantören besvarar sanningsenligt på ställda frågor, tillhandahåller relevant information och bifogar relevant dokumentation till Avisera för bedömning.

 

Avisera förbehåller sig rätten att när som helst göra oanmälda besök hos leverantören för att kontrollera tillämpningen av denna uppförandekod. Avisera förbehåller sig rätten att anlita oberoende tredje part för nämnda kontroller.

7. FSC® POLICY

Avisera är varken direkt eller indirekt involverade i:

• Olaglig skogsavverkning och handel med olagligt avverkat virke eller skogsprodukter;

• Överträdelser av traditionella och mänskliga rättigheter i skogsbruk;

• Destruktion av höga naturvärden i skogsbruk;

• Betydande omvandling av skog till plantager eller icke-skogsbruk;

• Införande av genetiskt modifierade organismer i skogsbruk;

• Brott mot någon av ILO: s kärnkonventioner, enligt definitionen i ILO: s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

Intern arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Avisera ska vara en arbetsplats med en arbetsmiljö som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara säker och utvecklande för alla medarbetare. Avisera strävar även efter att arbeta förebyggande när det gäller medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

 

Detta innebär att:

  • Verksamheten ska bedrivas i en sund arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljön ska vara säker och ändamålsenlig för medarbetarna.
  • Medarbetarna ska ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljöaspekterna ska beaktas vid förändringar i verksamheten.
  • Medarbetarna ska känna ansvar för arbetsmiljön i det dagliga arbetet.
  • Både chefer och andra medarbetare ska ha sådana kunskaper i arbetsmiljörelaterade frågor att arbetsmiljöpolicyn kan efterlevas.
  • Avisera uppfyller lagstiftningens krav.

Arbetsmiljöarbetet ska ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Arbetet ska bygga på förtroende för individen och ske i samverkan mellan Arbetsgivare och medarbetare.

Så uppnår vi en god arbetsmiljö

Med arbetsmiljö menas allt som vi påverkas av i vårt arbete: lokaler, utrustning, inredning, maskiner, kemiska produkter, arbetsmetoder och arbetsorganisation samt det samarbete och de mänskliga kontakter som arbetet ger och förutsätter. Med andra ord har Aviseras fysiska, psykiska och sociala förhållanden betydelse för arbetsmiljön. Det innebär att varje verksamhetsbeslut har en arbetsmiljökonsekvens och att en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för Aviseras ledning och medarbetare.

 

Engagemang

Aviseras ambition med ledarskap och organisation är att medarbetarna stimuleras att ta ansvar för sitt arbete och sin arbetssituation. Öppen vardagskommunikation och nära samverkan är en grundförutsättning för medarbetarnas engagemang. Genom att belysa arbetsmiljöfrågor i ledning, personalmöten och utvecklingssamtal kan ytterligare engagemang skapas. Arbetsmiljöfrågorna ska vara ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.

 

Ansvar

Som Arbetsgivare åligger det Avisera att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten så att arbetsmiljölagstiftningen (Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter efterlevs). Medarbetare ska visa sitt personliga ansvar för arbetsmiljön genom att följa instruktioner, regler och rutiner samt uppmärksamma och rapportera tillbud, risker och hot mot en god arbetsmiljö. Samtliga medarbetare inom Avisera ska verka för en god arbetsmiljö.