Vårt miljöarbete		

Avisera är ett klimatkompenserande företag specialiserat på att leverera produkter av hög kvalitet med minimal miljöpåverkan – i alla led. Att fokusera på kvalitet är i sig ett sätt att värna om miljön. Genom ett brett produktutbud har du som kund valfrihet att kunna välja produkter som innebär att vi tillsammans skapar lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle.
Läs gärna vår uppförandekod.

CERTIFIERAD KLIMATKOMPENSATION

På Avisera redovisar vi regelbundet verksamhetens totala energianvändning och utsläpp av växthusgaser i en klimatredovisning. För att styra verksamheten mot lägre klimatpåverkan arbetar Avisera med ett  utmanade klimatmål för hur våra utsläpp ska minska de närmaste åren. 

Avisera har länge arbetat för att minska vår klimatpåverkan och har som företag klimatkompenserat för verksamhetens utsläpp sedan 2007. Förutom att beräkna utsläppen och genomföra åtgärder för att utsläppen ska minska, köper Avisera utsläppsrätter som motsvarar våra totala växthusgasutsläpp. Se intyg.

PÅVERKAN HOS VÅRA LEVERANTÖRER

För att leva upp till våra högt satta miljömål är det viktigt att även underleverantörer och samarbetspartners arbetar ambitiöst med att minska sin miljöpåverkan.

De uppmanas att mäta sin klimatpåverkan med hjälp av riktlinjerna i Greenhouse Gas Protocol, att öppet redovisa företagets klimatpåverkan, att mäta och följa upp tidsdefinierade klimatmål som styr verksamhetens klimatarbete och att klimatkompensera för sina totala växthusgasutsläpp.

ISO

Miljöarbetet drivs inom ramen för Aviseras miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.

ETT KLIMATPAKTSFÖRETAG

Avisera är sedan 2010 en stolt medlem i Klimatpakten och blev under 2017 medlem i Klimatpakten Plus.  Medlemskapet innebär höga ambitioner om att minska användningen av fossila bränslen och därmed bidra till att Stockholm stad når stadens klimat- och energimål för 2030.

Medlemsföretagen träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och tillsammans arbeta för minskad klimatpåverkan.

NYHET! MILJÖRAPPORT 2018

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår senaste miljöredovisning.

download (1)

Avisera är FSC®-certifierat

Du kan känna dig trygg med att våra produkter har tillverkats på ett ansvarsfullt sätt, i alla led.

ANSVARSFULLT SKOGSBRUK

Forest Stewardship CouncilⓇ är en oberoende, internationell medlemsorganisation vars regler slår vakt om bland annat hotade djur och växter, markens framtida förmåga att bära skog, säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen samt urbefolkningars rättigheter.

FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

FSC-CERTIFIERAD LEVERANTÖR

Endast FSC-certifierade verksamheter kan erbjuda produkter märkta med kvalitetsmärkningen FSC.

Som FSC-certifierad leverantör kan Avisera verifiera att det virke som används producerats på ett ansvarsfullt sätt och att vi tar ansvar för att bidra till en mer hållbar framtid.

Fråga gärna efter Aviseras FSC-certifierade produkter (Licensnummer: C110916)

Fairtrade-certifierade bomullsprodukter

Avisera är ett Fairtrade-licensierat företag. Fairtrades certifieringsmärke förbinder oss att endast handla Fairtrade-bomullsprodukter från en certifierad handelskedja.

FAIRTRADE

Att Avisera är ett Fairtrade-licensierat företag innebär att vi är licensierade till användning av Fairtrades certifieringsmärke och förbinder oss att endast handla Fairtrade-bomullsprodukter från en handelskedja som är certifierad av Flocert.

Flocert är ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ansvar för inspektioner och certifiering av producentorganisationer och exportörer/importörer.

HÅLLBAR UTVECKLING

Vid valet av Fairtrade-certifierad bomull ges de producenter som odlar bomullen möjligheten att förbättra sin ekonomi och sina arbetsvillkor. En del av den inkomst från Fairtrade-certifierad bomull investerar odlare i projekt för social, ekonomisk och miljömässig utveckling.

Fairtrade-kriterierna syftar till att skapa förutsättningar för hållbar utveckling på lokal nivå och skydda miljön där Fairtrade-certifierad bomull odlas.